Gameshow Cười là thua, Tập 1, 8/10/2014, Hiếu Hiền, Trường Giang http://www.youtube.com/watch?v=V2DwKKFgOSQ Gameshow Cười là thua, Tập 2, 15/10/2014, Hiếu Hiền, Trường Giang https://www.youtube.com/watch?v=Bz8Z55mUlGc Gameshow Cười là thua, Tập 3, 22/10/2014 Hiếu Hiền, Trường Giang, Bạch Long https://www.youtube.com/watch?v=SKqdsrZ_rNk Cười là…